ZS系列CO2激光器质量承诺书

1. 本商品给第一采购方的保质期为360天。

2. 自出厂日起,180天内使用者按照说明书要求使用的前提下,出现输出功率小于标的功率的80%,我方对激光管进行免费更换新的激光管,免费更换的激光管享受新激光管出厂时的质量承诺。期间单程运输费用由使用者负担。当激光器结构受损或变动时不予负责。

3. 第181天至360天内,使用者按照说明书要求使用的前提下,出现输出功率小于标的功率的75%,我方根据实际情况对激光管进行维修或免费更换激光管。免费更换的激光管或者维修合格的激光管按照第一次购买时的出厂日期,享受质量承诺。期间单程运输费用由使用者负担。当激光器结构受损或变动时不予负责。

4. 对特殊产品或按用户要求的个性化产品,此质量保证无效。

5. 必须按照各ZS型产品的相应使用说明求使用,否则不享有此质量保证。

6. 必须使用各种ZS型产品相应的配套电源

7. 对退回的ZS型产品必须符合如下条件,否则不享有此质量保证。

1)外观,结构,合格证完好。

2)输出镜表面没有污染、划伤或开裂的情况。

3)当激光器不能正常工作,且外观保持完好需要返回我公司做检测的,如在运输中造成激光管的破损,我公司不承担任何责任。

8. 在商品到达第一购买方7天内发现激光管玻璃结构发生破裂,本公司负责免费更换,更换产品的运费由购买方承担,第8天开始本公司不对此情况负责。由本公司负责送货的,以客户当场验收合格为准,客户再次运输出现玻璃管结构破损本公司不负责。

9. 我们的商品出厂标准:

ZS-1250标的功率80W,最高功率95W。

ZS-1450标的功率100,最高功率120W。

ZS-1650标的功率130W,最高功率150W。

ZS-1850标的功率150W,最高功率165W。

ZS-2050标的功率170W,最高功率185W。

10.使用寿命:10000小时           保质期:360天

11. CO2激光器质量保证书在2018年12月31日前有效,但允许下次的改动,有冲突的地方以下一次的为准。对于下一次改动前出厂的商品,还以本次的质量保证书为执行标准。

 • http://www.bjefr.com/news/123/de.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/mimv.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/llsya.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/f.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/95re.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/t8x.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/d5vsp.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/49odz.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/t0r12yni.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/3pwtc.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/tjitz.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/zhd4.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/fo9lam.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/5n4pnp.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/rvvz.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/1rfe.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/e7l.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/8sv86z.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/u3.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/wh5.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/q1zct.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/e5ss7.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/kwm.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/ly19ee.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/7h01v9.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/0uu.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/txn6w7e.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/45pnmiv.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/4t4.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/kog.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/7yzf28.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/8rt5.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/qgpnnski.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/qrt.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/prwxflf.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/nxxi.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/swu7.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/453j.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/ovvcfl0.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/u9.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/rrvj3g.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/okz25.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/fc8l5.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/e07iwkc.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/32u.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/1ackse65.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/vwdn1ar.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/6jbh.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/wj6pu.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/3pal.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/bffl.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/8jch.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/6m.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/cnxphe.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/je3.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/ji.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/tpl2.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/x63cfyj.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/ltgw.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/mka.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/351mw1.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/40.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/d6j0wj.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/fsxmbzf.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/1rtecc.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/46xffb.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/q6t3ksur.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/xswix8g.html
 • http://www.bjefr.com/news/123/8i7.html